Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium natus error sit omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

© 2019. Piscines Vallès

pujar

Política de xarxes socials

  /  Política de xarxes socials

1 . INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES A LA PÀGINA OFICIAL DE PISCINES DEL VALLÈSSA, A LA XARXA SOCIAL

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), PISCINES DEL VALLÈS SA, en endavant,el RESPONSABLE desitja posar enconeixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcterpersonal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en lamateixa . L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquestapolítica de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el quepreveu la mateixa .

2 . DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPAÇOS

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment quedaprohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. Per la sevabanda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de lapàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE.

El RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la sevapàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3 . IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a C/FRANCESC DURAN I REYNALS, (POL. IND. FONTDE RADIUM ), 1 – 08403 Granollers (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a travésdels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàginaoficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitattitular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

4 . FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL , INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficialformaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del RESPONSABLE, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic ,present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que essubscriguin , intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic ,informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per al RESPONSABLE, per a la correcta prestaciód’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas quel’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar- niproporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipusd’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la presentpolítica i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals , fotografies iinformacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització detercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació niautorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma .

5 . IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUALS EL RESPONSABLE TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS OCOMUNICACIONS DE DADES

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxasocial podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència,tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social seràobjecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de lanormativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcteradministratiu.

6 . ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS

El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat itractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuaria través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte delstractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa socialcom per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó dela prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, nid’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàginaoficial .

7 . QUALITAT DE LES DADES

El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari potutilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot momenthaurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i quesiguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat detercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa.

8 . DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’INTERESSAT:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seutractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractamentno s’ajusta a la normativa vigent.

9 . ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos,substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedirperiòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través deles següents adreces i dades de contacte :

PISCINES DEL VALLÈS SA

granollers@piscinesvalles.com

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.